Statut Udruženja kardiologa Republike Srpske

Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o Udruženjima i fondacijama  
Republike Srpske ("SI. glasnik Republike Srpske" broj: 52/01),  
Osnivačka skupština Udruženja kardiologa Republike Srpske, na
sjednici održanoj dana 04. 10. 2002. godine  donosi

 

 

STATUT
UDRUŽENJA KARDIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje kardiologa Republike Srpske (u daljem tekstu: Udruženje) je naučna - stručna organizacija, neprofitna, interesna organizacija dobrovoljno udruženih članova koji prihvaćaju programske ciljeve i druge odredbe ovog Statuta.

Udruženje djeluje kao samostalna i nezavisna strukovna organizacija u odnosu na državne, privredne i stranačke institucije i organizacije, pred kojima zastupa profesionalne interese svojih članova i zdravstvenih institucija odnosno, ustanova u kojima djeluju i rade.

II  NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 2.

Puni naziv Udruženja glasi: "Udruženje kardiologa Republike Srpske,    Banja Luka, Republika Srpska Society of Cardiology, Banja Luka".

Član 3.

Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci, ulica Vuka Karadžića 6.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Udruženje djeluje i radi na teritoriji Republike Srpske.

 

Član 4.

Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm u koji je upisan tekst: "Udruženje kardiologa Republike Srpske - Banja Luka, Republika Srpska Society of Cardiology – Banja Luka".

Tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom i latinicom.

 III CILJEVI UDRUŽENJA

Član 5.

Ciljevi Udruženja su:

-     saradnja sa Društvom doktora medicine Republike Srpske,

-     saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i provodjenje
njenih programa na nacionalnom nivou,

-     saradnja sa Evropskim udruženjima kardiologa i provodjenje
programa na nacionalnom nivou,

-   saradnja sa Udruženjem kardiologa Jugoslavije i Kardiološkom
sekcijom Srpskog lekarskog društva,

-   saradnja sa Udruženjem kardiologa Federacije BiH,

-     učlanjenje i aktivno učešće u radu specijalizovanih svjetskih i evropskih asocijacija,

-     povezivanje sa evropskim fondovima koji finansiraju različite
programe iz oblasti kardiologije,

-     regionalno povezivanje i organizovanje stalnih i/ili "ad hoc"
asocijacija, konferencija i sastanaka sa sličnim asocijacijama odnosno
fondacijama iz drugih zemalja, radi zajedničkih akcija na poboljšanju
zdravlja stanovništva, a posebno radi ostvarivanja specijalizovanih
programa, kao što su:

-        Prevencija kardiovaskularnih oboljenja i smanjenje uticaja faktora rizika,

-        Razvoj invazivne i interventne kardiologije u Republici Srpskoj i
drugih programa putem kojih se mogu ostvariti zacrtani ciljevi,

-     učešće i razmjena iskustava na svjetskim i evropskim specijalizovanim kongresima radi sticanja znanja koja se mogu uobličiti u konkretne akcije,

-     učešće i podsticanje na stalno stručno usavršavanje Ijekara, kako na usvajanju novih znanja, tako i na primjeni i radu sa novim tehnologijama,

-     podsticanje razmjene stručnih kadrova, kako na lokalnom, tako i na
medjunarodnom nivou,

-     organizovanje i podsticanje rada na različitim projektima koji su u
vezi sa unapredjenjem zdravlja stanovništva,

-     davanje doprinosa kreiranju nacionalne politike i programa zdravstvene zaštite,

-     davanje doprinosa u pripremi zakonskih propisa u oblasti zdravstva,

-     učešće u kreiranju nacionalnih programa unapredjenja zdravlja stanovništva,

-     saradnja sa drugim stručnim institucijama, udruženjima i društvima,
kao što su Zdravstvena komora i sl.,

-     organizovanje obilježavanja važnijih datuma i svjetskih akcija kao
što je npr. Svjetski dan srca,

-     osmišljavanje, pokretanje i organizovanje akcija edukativnog i
preventivnog sadržaja, u kojima će se obezbijediti široko učešće
stanovništva,

-     medijsko popularisanje aktivnosti koje su usmjerene na očuvanje i
unapredjenje zdravlja stanovništva,

-     obavljanje i drugih aktivnosti koje direktno ili indirektno utiču na
ostvarivanje ciljeva Udruženja.

 

IV DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 6.

Polazeći od interesa i prava svojih članova te programskih ciljeva Udruženje obavlja slijedeće djelatnosti:

Ø  razvijanje profesionalnog odnosa u postupku pružanja
zdravstvenih usluga,

Ø  razvoj i unapređenje svih oblasti kardiologije,

Ø  stvaranje kvalitetnih uslova radi obogaćivanja znanja studenata i drugih stručnjaka iz oblasti kardiologije,

Ø  jačanje aktivnosti prema drugim Udruženjima unutar i izvan
Republike Srpske,

Ø  uvođenje novih metoda rada u oblasti kardiologije,

Ø  uvođenje informatičke djelatnosti, telemedicine i drugih naučnih
dostignuća u vezi kardiologije,

Ø  angažovanje u zaštiti autorskih prava svojih članova,

Ø  organizovanje simpozija, savjetovanja, kongresa i drugih oblika
komunikacije iz oblasti kardiologije,

Ø  obezbjeđivanje trajne, materijalne i finansijske samostalnosti
Udruženja kroz marketinške aktivnosti, izdavačke djelatnosti,
organizovanje stručnih predavanja i seminara iz kardiologije,

Ø  saradnja sa univerzitetskim centrima unutar i izvan Republike
Srpske, te drugi zadaci koji budu priozašli iz programskih ciljeva Udruženja.

 

 

 

V POSTUPAK PRIJEMA I ISKLJUČENJE ČLANOVA

Član 7.

Članovi Udruženja mogu biti: redovni i počasni

 

Član 8.

Redovni članovi Udruženja mogu biti doktori medicine - specijalisti i subspecijalisti, Ijekari na specijalizaciji, kao i drugi naučni i stručni radnici koji se direktno ili indirektno bave kardiologijom. Svi članovi Udruženja imaju ista prava i obaveze.

Član 9.

Svojstvo člana Udruženja stiče se ispunjenjem pristupnice. Članovi Udruženja se uvode u Matičnu knjigu Udruženja, te im se uručuje članska karta i primjerak Statuta.

Član 10.

Počasni član Udruženja može postati svaki doktor medicine, naučni i prosvjetni radnik kao i ostali građani Republike Srpske ili strani državljanin, koji svojim radom doprinose razvoju kardiologije kao jednoj od fundamentalnih grana medicine.

O prijemu počasnih članova u Udruženje odlučuje Skupština po prijedlogu Upravnog odbora.

Članstvo u Udruženju prestaje:

-      samoinicijativnim istupanjem iz članstva

-      isključenje od strane Upravnog odbora

-      neplaćanje članarine godinu dana

-      u slučaju pravosnažne sudske presude za krivično djelo protiv
javne ili privatne imovine

-      smrću člana.

VI PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 11.

Prava i obaveze člana Udruženja su:

-            svaki član pod jednakim uslovima može da bira i da bude biran u organe Udruženja

-            da objavljuje svoje stručne radove u publikacijama koje izdaje Udruženje

-            da istupa u ime Udruženja

-            da koristi pogodnosti i povlastice s osnova članstva u Udruženju

-            pravo korištenja baze podataka Udruženja

-            korištenje literature sa kojom raspolaže Udruženje

-            da prima nagrade i javna priznanja u ime Udruženja

-            da bude predlagan od strane Udruženja za javna priznanja i odlikovanja

-            da posreduje u angažovanju eksperata za različite intelektualne usluge iz oblasti kardiologije

-            da ima pravo na besplatno zastupanje u slučajevima povrede prava zbog članstva Udruženja

-            da aktivno djeluje u Udruženju

-            da poštuje odredbe Statuta i drugih akata Udruženja

-            da moralno i na drugi način podržava djelatnost i ugled Udruženja

-            da poštuje dogovorene profesionalne standarde i Kodekse profesionalne etike medicinskih radnika i druga prava i obaveze koje utvrde organi Udruženja.

VII ORGANI UDRUŽENJA

Član 12.

Organi Udruženja su:

Ø  Skupština

Ø  Upravni odbor

Ø  Predsjednik

Ø  Sekretar.

  

Član 13.

Skupština je najveći organ Udruženja.

Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje prilikom usvajanja završnog računa, izvještaja o realizaciji programskih ciljeva i programa za slijedeću godinu.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.

Skupštinu može sazvati i Upravni odbor, ukoliko to ne uradi predsjednik na traženje Upravnog odbora.

 

 

 

Član 14.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Skupština može punovažno odlučivati ako prisustvuje nadpolovična većina članova, ukoliko u Statutu nije za pojedine slučajeve drugačije predviđeno.

Član 15.

Skupština Udruženja:

Ø  donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte određene Statutom

Ø  razmatra, usvaja, dopunjuje i mijenja odluku o osnivanju Udruženja

Ø  donosi programske i druge dokumente koje predlažu članovi Udruženja ili drugi organi Udruženja

Ø  bira i razriješava članove Upravnog odbora  

Ø  bira i razriješava predsjednika i sekretara

Ø  razmatra i usvaja izvještaje Upravnog odbora

Ø  kontroliše pravilnost i zakonitost rada Upravnog odbora i drugih organa

Ø  usvaja program rada, finansijski plan, izvještaj o radu i finansijski izvještaj

Ø  vrši nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja

Ø  donosi odluke o udruživanju u druge Saveze i oblike udruživanja, kao i u međunarodna udruženja u skladu sa pozitivnim propisima

Ø  donosi odluku o prestanku Udruženja

Član 16.

Sjednice Skupštine su javne, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, javnim glasanjem, osim ako se za pojedina pitanja ne odluči izjašnjavanje tajnim glasanjem.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, a odluke se objavljuju u informativnom biltenu Udruženja.

Član 17.

 

Predsjednika i sekretara Udruženja bira Skupština na period od 4 godine, a Skupština ih može opozvati i prije isteka mandata ukoliko ocjeni da svoja ovlaštenja ne vrši u interesu Udruženja.

Predsjednik Udruženja ima slijedeća ovlaštenja:

-       zastupa i predstavlja Udruženje prema trećim licima

-       saziva i predsjedava sjednicama Skupštine

-       obavlja i druge reprezentativne aktivnosti koje mu povjeri
Skupština

Sekretar Udruženja mjenja u odsutosti predsjednika i obavlja sve  poslove  iz njegove nadležnosti na osnovu zajedničkog dogovora i rasporeda rada te vrši druge poslove potrebne za rad Udruženja.

 

Član 18.

Upravni odbor je operativni organ Udruženja zadužen da provodi sve aktivnosti Udruženja u skladu sa programom, finansijskim planom i odlukama Skupštine.

Član 19.

Upravni odbor se sastoji od 9 članova koje bira i opoziva Skupština Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine, a mogu biti razriješeni prije isteka mandata ukoliko svoja ovlaštenja ne izvršavaju ili ih vrše suprotno odredbama ovog Statuta.

Radom Upravnog odbora rukovode predsjednik ili potpredsjednik Upravnog odbora, koje bira Upravni odbor.

Član 20.

Upravni odbor vrši slijedeće poslove:

-       priprema sjednice Skupštine

-       priprema i predlaže izmjene Statuta i drugih akata koje donosi
Skupština

-       sprovodi politiku, zaključke i druge odluke, donesene od strane
Skupštine

-       upravlja imovinom Udruženja

-       podnosi Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja

-       donosi odluke o nagradama i priznanjima

-       osniva stalna i povremena radna tijela

-       predlaže počasne članove Udruženja

-       obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja
članova.

 

Član 21.

 

Za izvršavanje poslova iz djelatnosti Udruženja Upravni odbor može imenovati radne grupe.

 

 

 

VIII  IMOVINA I FINANSIJE

Član 22.

Rad Udruženja se finansira:

-       prihodima od članarine, priloga i poklona

-       iz drugih izvora, prihoda u skladu sa pozitivnim propisima

 

 

Član 23.

Imovinu Udruženja čine:

-       novčana sredstva i vrijednosni papiri

-       pokretna i nepokretna imovina, te imovinska prava

Član 24.

Odluke o raspolaganju imovinom Udruženja donosi Upravni odbor, u skladu sa programom rada i Finansijskim planom. Po isteku poslovne godine Upravni odbor sačinjava Finansijski izvještaj i Izvještaj o  radu i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

IX ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 25.

U pravnom prometu sa trećim licima Udruženje zastupaju i predstavljaju predsjednik i sekretar Udruženja bez ograničenja.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Inicijativu za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak Udruženja može dati u pismenoj formi svaki član Udruženja ili Upravni odbor.

Postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak Udruženja, pokreće Upravni odbor u vidu prijedloga i upućuje ga Skupštini na odlučivanje. Udruženje prestaje:

-       na osnovu odluke Skupštine Udruženja

-       ako se broj članova smanji ispod zakonskog minimuma,

-       u drugim slučajevima utvrđenim zakonom

U slučaju prestanka Udruženja, odluku o imovini Udruženja donosi Skupština Udruženja. U slučaju da se Skupština Udruženja ne može sastati, odluku o imovini donosi Upravni odbor. Ukoliko ni Skupština ni Upravni odbor ne donesu odluku iz prethodnog stava, do dana brisanja Udruženja iz registra preostala imovima Udruženja se predaje Zdravstvenoj komori Republike Srpske.

Član 27.

Izmjene i dopune Statuta provode se na način propisane za njegovo donošenje.

 

Član 28.

Skupština Udruženja može, u skladu sa zakonom, donijeti i druge opšte akte neophodne za rad Udruženja.

 

Član 29.

Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

 

PREDSJEDNIK

UDRUŽENJA KARDIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE DOC. DR ALEKSANDAR M. LAZAREVIĆ

 

Broj: 02/ 2002.

Banja Luka, 04. 10. 2002. godina

 

Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.