Статут Удружења кардиолога Републике Српске

 

На основу члана 10. и 12. Закона о Удружењима и фондацијама   

Републике Српске ("СИ. гласник Републике Српске" број: 52/01),  

Оснивачка скупштина Удружења кардиолога Републике Српске, на

сједници одржаној дана 04. 10. 2002. године  доноси

 

 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА КАРДИОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење кардиолога Републике Српске (у даљем тексту: Удружење) је научна - стручна организација, непрофитна, интересна организација добровољно удружених чланова који прихваћају програмске циљеве и друге одредбе овог Статута.

Удружење дјелује као самостална и независна струковна организација у односу на државне, привредне и страначке институције и организације, пред којима заступа професионалне интересе својих чланова и здравствених институција односно, установа у којима дјелују и раде.

II  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА

Члан 2.

Пуни назив Удружења гласи: "Удружење кардиолога Републике Српске,    Бања Лука, Република Српска Социетy оф Цардиологy, Бања Лука".

Члан 3.

Сједиште Удружења је у Бањој Луци, улица Вука Караџића 6.

Удружење има својство правног лица.

Удружење дјелује и ради на територији Републике Српске.

 

Члан 4.

Удружење има печат округлог облика пречника 30 мм у који је уписан текст: "Удружење кардиолога Републике Српске - Бања Лука, Република Српска Социетy оф Цардиологy – Бања Лука".

Текст печата је исписан на српском језику, ћирилицом и латиницом.

 III ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Члан 5.

Циљеви Удружења су:

- сарадња са Друштвом доктора медицине Републике Српске,

- сарадња са Свјетском здравственом организацијом и проводјење

њених програма на националном нивоу,

- сарадња са Европским удружењима кардиолога и проводјење

програма на националном нивоу,

- сарадња са Удружењем кардиолога Југославије и Кардиолошком

секцијом Српског лекарског друштва,

- сарадња са Удружењем кардиолога Федерације БиХ,

- учлањење и активно учешће у раду специјализованих свјетских и европских асоцијација,

- повезивање са европским фондовима који финансирају различите

програме из области кардиологије,

- регионално повезивање и организовање сталних и/или "ад хоц"

асоцијација, конференција и састанака са сличним асоцијацијама односно

фондацијама из других земаља, ради заједничких акција на побољшању

здравља становништва, а посебно ради остваривања специјализованих

програма, као што су:

- Превенција кардиоваскуларних обољења и смањење утицаја фактора ризика,

- Развој инвазивне и интервентне кардиологије у Републици Српској и

других програма путем којих се могу остварити зацртани циљеви,

- учешће и размјена искустава на свјетским и европским специјализованим конгресима ради стицања знања која се могу уобличити у конкретне акције,

- учешће и подстицање на стално стручно усавршавање Ијекара, како на усвајању нових знања, тако и на примјени и раду са новим технологијама,

- подстицање размјене стручних кадрова, како на локалном, тако и на

медјународном нивоу,

- организовање и подстицање рада на различитим пројектима који су у

вези са унапредјењем здравља становништва,

- давање доприноса креирању националне политике и програма здравствене заштите,

- давање доприноса у припреми законских прописа у области здравства,

- учешће у креирању националних програма унапредјења здравља становништва,

- сарадња са другим стручним институцијама, удружењима и друштвима,

као што су Здравствена комора и сл.,

- организовање обиљежавања важнијих датума и свјетских акција као

што је нпр. Свјетски дан срца,

- осмишљавање, покретање и организовање акција едукативног и

превентивног садржаја, у којима ће се обезбиједити широко учешће

становништва,

- медијско популарисање активности које су усмјерене на очување и

унапредјење здравља становништва,

- обављање и других активности које директно или индиректно утичу на

остваривање циљева Удружења.

 

IV ДЈЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

Члан 6.

Полазећи од интереса и права својих чланова те програмских циљева Удружење обавља слиједеће дјелатности:

развијање професионалног односа у поступку пружања

здравствених услуга,

развој и унапређење свих области кардиологије,

стварање квалитетних услова ради обогаћивања знања студената и других стручњака из области кардиологије,

јачање активности према другим Удружењима унутар и изван

Републике Српске,

увођење нових метода рада у области кардиологије,

увођење информатичке дјелатности, телемедицине и других научних

достигнућа у вези кардиологије,

ангажовање у заштити ауторских права својих чланова,

организовање симпозија, савјетовања, конгреса и других облика

комуникације из области кардиологије,

обезбјеђивање трајне, материјалне и финансијске самосталности

Удружења кроз маркетиншке активности, издавачке дјелатности,

организовање стручних предавања и семинара из кардиологије,

сарадња са универзитетским центрима унутар и изван Републике

Српске, те други задаци који буду приозашли из програмских циљева Удружења.

 

 

 

V ПОСТУПАК ПРИЈЕМА И ИСКЉУЧЕЊЕ ЧЛАНОВА

Члан 7.

Чланови Удружења могу бити: редовни и почасни

 

Члан 8.

Редовни чланови Удружења могу бити доктори медицине - специјалисти и субспецијалисти, Ијекари на специјализацији, као и други научни и стручни радници који се директно или индиректно баве кардиологијом. Сви чланови Удружења имају иста права и обавезе.

Члан 9.

Својство члана Удружења стиче се испуњењем приступнице. Чланови Удружења се уводе у Матичну књигу Удружења, те им се уручује чланска карта и примјерак Статута.

Члан 10.

Почасни члан Удружења може постати сваки доктор медицине, научни и просвјетни радник као и остали грађани Републике Српске или страни држављанин, који својим радом доприносе развоју кардиологије као једној од фундаменталних грана медицине.

О пријему почасних чланова у Удружење одлучује Скупштина по приједлогу Управног одбора.

Чланство у Удружењу престаје:

- самоиницијативним иступањем из чланства

- искључење од стране Управног одбора

- неплаћање чланарине годину дана

- у случају правоснажне судске пресуде за кривично дјело против

јавне или приватне имовине

- смрћу члана.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

Члан 11.

Права и обавезе члана Удружења су:

- сваки члан под једнаким условима може да бира и да буде биран у органе Удружења

- да објављује своје стручне радове у публикацијама које издаје Удружење

- да иступа у име Удружења

- да користи погодности и повластице с основа чланства у Удружењу

- право кориштења базе података Удружења

- кориштење литературе са којом располаже Удружење

- да прима награде и јавна признања у име Удружења

- да буде предлаган од стране Удружења за јавна признања и одликовања

- да посредује у ангажовању експерата за различите интелектуалне услуге из области кардиологије

- да има право на бесплатно заступање у случајевима повреде права због чланства Удружења

- да активно дјелује у Удружењу

- да поштује одредбе Статута и других аката Удружења

- да морално и на други начин подржава дјелатност и углед Удружења

- да поштује договорене професионалне стандарде и Кодексе професионалне етике медицинских радника и друга права и обавезе које утврде органи Удружења.

VII ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 12.

Органи Удружења су: 

Скупштина

Управни одбор

Предсједник

Секретар.

 

Члан 13.

Скупштина је највећи орган Удружења.

Скупштина засједа према потреби, а најмање један пут годишње приликом усвајања завршног рачуна, извјештаја о реализацији програмских циљева и програма за слиједећу годину.

Скупштину сазива предсједник Скупштине. 

Скупштину може сазвати и Управни одбор, уколико то не уради предсједник на тражење Управног одбора.

 

 

 

Члан 14.

Скупштину чине сви чланови Удружења.

Скупштина може пуноважно одлучивати ако присуствује надполовична већина чланова, уколико у Статуту није за поједине случајеве другачије предвиђено.

Члан 15.

Скупштина Удружења:

доноси Статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом 

разматра, усваја, допуњује и мијења одлуку о оснивању Удружења 

доноси програмске и друге документе које предлажу чланови Удружења или други органи Удружења 

бира и разријешава чланове Управног одбора   

бира и разријешава предсједника и секретара

разматра и усваја извјештаје Управног одбора 

контролише правилност и законитост рада Управног одбора и других органа

усваја програм рада, финансијски план, извјештај о раду и финансијски извјештај

врши надзор над кориштењем средстава Удружења 

доноси одлуке о удруживању у друге Савезе и облике удруживања, као и у међународна удружења у складу са позитивним прописима 

доноси одлуку о престанку Удружења

Члан 16.

Сједнице Скупштине су јавне, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, јавним гласањем, осим ако се за поједина питања не одлучи изјашњавање тајним гласањем.

О раду Скупштине води се записник, а одлуке се објављују у информативном билтену Удружења.

Члан 17.

 

Предсједника и секретара Удружења бира Скупштина на период од 4 године, а Скупштина их може опозвати и прије истека мандата уколико оцјени да своја овлаштења не врши у интересу Удружења.

Предсједник Удружења има слиједећа овлаштења:

- заступа и представља Удружење према трећим лицима

- сазива и предсједава сједницама Скупштине

- обавља и друге репрезентативне активности које му повјери

Скупштина

Секретар Удружења мјења у одсутости предсједника и обавља све  послове  из његове надлежности на основу заједничког договора и распореда рада те врши друге послове потребне за рад Удружења.

 

Члан 18.

Управни одбор је оперативни орган Удружења задужен да проводи све активности Удружења у складу са програмом, финансијским планом и одлукама Скупштине.

Члан 19.

Управни одбор се састоји од 9 чланова које бира и опозива Скупштина Удружења.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, а могу бити разријешени прије истека мандата уколико своја овлаштења не извршавају или их врше супротно одредбама овог Статута.

Радом Управног одбора руководе предсједник или потпредсједник Управног одбора, које бира Управни одбор.

Члан 20.

Управни одбор врши слиједеће послове:

- припрема сједнице Скупштине

- припрема и предлаже измјене Статута и других аката које доноси

Скупштина

- спроводи политику, закључке и друге одлуке, донесене од стране

Скупштине

- управља имовином Удружења

- подноси Финансијски извјештај и Извјештај о раду Удружења

- доноси одлуке о наградама и признањима

- оснива стална и повремена радна тијела

- предлаже почасне чланове Удружења

- обавља и друге послове које му повјери Скупштина.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја

чланова.

 

Члан 21.

 

За извршавање послова из дјелатности Удружења Управни одбор може именовати радне групе.

 

 

 

VIII ИМОВИНА И ФИНАНСИЈЕ

Члан 22.

Рад Удружења се финансира:

- приходима од чланарине, прилога и поклона

- из других извора, прихода у складу са позитивним прописима

 

 

Члан 23.

Имовину Удружења чине:

- новчана средства и вриједносни папири

- покретна и непокретна имовина, те имовинска права

Члан 24.

Одлуке о располагању имовином Удружења доноси Управни одбор, у складу са програмом рада и Финансијским планом. По истеку пословне године Управни одбор сачињава Финансијски извјештај и Извјештај о  раду и доставља га Скупштини на усвајање.

ИX ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан 25.

У правном промету са трећим лицима Удружење заступају и представљају предсједник и секретар Удружења без ограничења.

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Иницијативу за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак Удружења може дати у писменој форми сваки члан Удружења или Управни одбор.

Поступак за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак Удружења, покреће Управни одбор у виду приједлога и упућује га Скупштини на одлучивање. Удружење престаје:

- на основу одлуке Скупштине Удружења

- ако се број чланова смањи испод законског минимума,

- у другим случајевима утврђеним законом

У случају престанка Удружења, одлуку о имовини Удружења доноси Скупштина Удружења. У случају да се Скупштина Удружења не може састати, одлуку о имовини доноси Управни одбор. Уколико ни Скупштина ни Управни одбор не донесу одлуку из претходног става, до дана брисања Удружења из регистра преостала имовима Удружења се предаје Здравственој комори Републике Српске.

Члан 27.

Измјене и допуне Статута проводе се на начин прописане за његово доношење.

 

Члан 28.

Скупштина Удружења може, у складу са законом, донијети и друге опште акте неопходне за рад Удружења.

 

Члан 29.

Статут ступа на снагу даном његовог доношења.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УДРУЖЕЊА КАРДИОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДОЦ. ДР АЛЕКСАНДАР М. ЛАЗАРЕВИЋ

 

Број: 02/ 2002.

Бања Лука, 04. 10. 2002. година

На основу члана 10. и 12. Закона о Удружењима и фондацијама   
Републике Српске ("СИ. гласник Републике Српске" број: 52/01),  
Оснивачка скупштина Удружења кардиолога Републике Српске, на
сједници одржаној дана 04. 10. 2002. године  доноси
СТАТУТ 
УДРУЖЕЊА КАРДИОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење кардиолога Републике Српске (у даљем тексту: Удружење) је научна - стручна организација, непрофитна, интересна организација добровољно удружених чланова који прихваћају програмске циљеве и друге одредбе овог Статута.
Удружење дјелује као самостална и независна струковна организација у односу на државне, привредне и страначке институције и организације, пред којима заступа професионалне интересе својих чланова и здравствених институција односно, установа у којима дјелују и раде.
II  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА
Члан 2.
Пуни назив Удружења гласи: "Удружење кардиолога Републике Српске,    Бања Лука, Република Српска Социетy оф Цардиологy, Бања Лука".
Члан 3.
Сједиште Удружења је у Бањој Луци, улица Вука Караџића 6.
Удружење има својство правног лица.
Удружење дјелује и ради на територији Републике Српске.
Члан 4.
Удружење има печат округлог облика пречника 30 мм у који је уписан текст: "Удружење кардиолога Републике Српске - Бања Лука, Република Српска Социетy оф Цардиологy – Бања Лука".
Текст печата је исписан на српском језику, ћирилицом и латиницом.
 III ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА
Члан 5.
Циљеви Удружења су:
- сарадња са Друштвом доктора медицине Републике Српске,
- сарадња са Свјетском здравственом организацијом и проводјење
њених програма на националном нивоу,
- сарадња са Европским удружењима кардиолога и проводјење
програма на националном нивоу,
- сарадња са Удружењем кардиолога Југославије и Кардиолошком
секцијом Српског лекарског друштва,
- сарадња са Удружењем кардиолога Федерације БиХ,
- учлањење и активно учешће у раду специјализованих свјетских и европских асоцијација,
- повезивање са европским фондовима који финансирају различите
програме из области кардиологије,
- регионално повезивање и организовање сталних и/или "ад хоц"
асоцијација, конференција и састанака са сличним асоцијацијама односно
фондацијама из других земаља, ради заједничких акција на побољшању
здравља становништва, а посебно ради остваривања специјализованих
програма, као што су:
- Превенција кардиоваскуларних обољења и смањење утицаја фактора ризика,
- Развој инвазивне и интервентне кардиологије у Републици Српској и
других програма путем којих се могу остварити зацртани циљеви,
- учешће и размјена искустава на свјетским и европским специјализованим конгресима ради стицања знања која се могу уобличити у конкретне акције,
- учешће и подстицање на стално стручно усавршавање Ијекара, како на усвајању нових знања, тако и на примјени и раду са новим технологијама,
- подстицање размјене стручних кадрова, како на локалном, тако и на
медјународном нивоу,
- организовање и подстицање рада на различитим пројектима који су у
вези са унапредјењем здравља становништва,
- давање доприноса креирању националне политике и програма здравствене заштите,
- давање доприноса у припреми законских прописа у области здравства,
- учешће у креирању националних програма унапредјења здравља становништва,
- сарадња са другим стручним институцијама, удружењима и друштвима,
као што су Здравствена комора и сл.,
- организовање обиљежавања важнијих датума и свјетских акција као
што је нпр. Свјетски дан срца,
- осмишљавање, покретање и организовање акција едукативног и
превентивног садржаја, у којима ће се обезбиједити широко учешће
становништва,
- медијско популарисање активности које су усмјерене на очување и
унапредјење здравља становништва,
- обављање и других активности које директно или индиректно утичу на
остваривање циљева Удружења.
IV ДЈЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА
Члан 6.
Полазећи од интереса и права својих чланова те програмских циљева Удружење обавља слиједеће дјелатности:
развијање професионалног односа у поступку пружања
здравствених услуга,
развој и унапређење свих области кардиологије,
стварање квалитетних услова ради обогаћивања знања студената и других стручњака из области кардиологије,
јачање активности према другим Удружењима унутар и изван
Републике Српске,
увођење нових метода рада у области кардиологије,
увођење информатичке дјелатности, телемедицине и других научних
достигнућа у вези кардиологије,
ангажовање у заштити ауторских права својих чланова,
организовање симпозија, савјетовања, конгреса и других облика
комуникације из области кардиологије,
обезбјеђивање трајне, материјалне и финансијске самосталности
Удружења кроз маркетиншке активности, издавачке дјелатности,
организовање стручних предавања и семинара из кардиологије,
сарадња са универзитетским центрима унутар и изван Републике
Српске, те други задаци који буду приозашли из програмских циљева Удружења.
V ПОСТУПАК ПРИЈЕМА И ИСКЉУЧЕЊЕ ЧЛАНОВА
Члан 7.
Чланови Удружења могу бити: редовни и почасни
Члан 8.
Редовни чланови Удружења могу бити доктори медицине - специјалисти и субспецијалисти, Ијекари на специјализацији, као и други научни и стручни радници који се директно или индиректно баве кардиологијом. Сви чланови Удружења имају иста права и обавезе.
Члан 9.
Својство члана Удружења стиче се испуњењем приступнице. Чланови Удружења се уводе у Матичну књигу Удружења, те им се уручује чланска карта и примјерак Статута.
Члан 10.
Почасни члан Удружења може постати сваки доктор медицине, научни и просвјетни радник као и остали грађани Републике Српске или страни држављанин, који својим радом доприносе развоју кардиологије као једној од фундаменталних грана медицине.
О пријему почасних чланова у Удружење одлучује Скупштина по приједлогу Управног одбора.
Чланство у Удружењу престаје:
- самоиницијативним иступањем из чланства
- искључење од стране Управног одбора
- неплаћање чланарине годину дана
- у случају правоснажне судске пресуде за кривично дјело против
јавне или приватне имовине
- смрћу члана.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА
Члан 11.
Права и обавезе члана Удружења су:
- сваки члан под једнаким условима може да бира и да буде биран у органе Удружења
- да објављује своје стручне радове у публикацијама које издаје Удружење
- да иступа у име Удружења
- да користи погодности и повластице с основа чланства у Удружењу
- право кориштења базе података Удружења
- кориштење литературе са којом располаже Удружење
- да прима награде и јавна признања у име Удружења
- да буде предлаган од стране Удружења за јавна признања и одликовања
- да посредује у ангажовању експерата за различите интелектуалне услуге из области кардиологије
- да има право на бесплатно заступање у случајевима повреде права због чланства Удружења
- да активно дјелује у Удружењу
- да поштује одредбе Статута и других аката Удружења
- да морално и на други начин подржава дјелатност и углед Удружења
- да поштује договорене професионалне стандарде и Кодексе професионалне етике медицинских радника и друга права и обавезе које утврде органи Удружења.
VII ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 12.
Органи Удружења су: 
Скупштина
Управни одбор
Предсједник
Секретар.
   
Члан 13.
Скупштина је највећи орган Удружења.
Скупштина засједа према потреби, а најмање један пут годишње приликом усвајања завршног рачуна, извјештаја о реализацији програмских циљева и програма за слиједећу годину.
Скупштину сазива предсједник Скупштине. 
Скупштину може сазвати и Управни одбор, уколико то не уради предсједник на тражење Управног одбора.
Члан 14.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
Скупштина може пуноважно одлучивати ако присуствује надполовична већина чланова, уколико у Статуту није за поједине случајеве другачије предвиђено.
Члан 15.
Скупштина Удружења:
доноси Статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом 
разматра, усваја, допуњује и мијења одлуку о оснивању Удружења 
доноси програмске и друге документе које предлажу чланови Удружења или други органи Удружења 
бира и разријешава чланове Управног одбора   
бира и разријешава предсједника и секретара
разматра и усваја извјештаје Управног одбора 
контролише правилност и законитост рада Управног одбора и других органа
усваја програм рада, финансијски план, извјештај о раду и финансијски извјештај
врши надзор над кориштењем средстава Удружења 
доноси одлуке о удруживању у друге Савезе и облике удруживања, као и у међународна удружења у складу са позитивним прописима 
доноси одлуку о престанку Удружења
Члан 16.
Сједнице Скупштине су јавне, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, јавним гласањем, осим ако се за поједина питања не одлучи изјашњавање тајним гласањем.
О раду Скупштине води се записник, а одлуке се објављују у информативном билтену Удружења.
Члан 17.
Предсједника и секретара Удружења бира Скупштина на период од 4 године, а Скупштина их може опозвати и прије истека мандата уколико оцјени да своја овлаштења не врши у интересу Удружења.
Предсједник Удружења има слиједећа овлаштења:
- заступа и представља Удружење према трећим лицима
- сазива и предсједава сједницама Скупштине
- обавља и друге репрезентативне активности које му повјери
Скупштина
Секретар Удружења мјења у одсутости предсједника и обавља све  послове  из његове надлежности на основу заједничког договора и распореда рада те врши друге послове потребне за рад Удружења.
Члан 18.
Управни одбор је оперативни орган Удружења задужен да проводи све активности Удружења у складу са програмом, финансијским планом и одлукама Скупштине.
Члан 19.
Управни одбор се састоји од 9 чланова које бира и опозива Скупштина Удружења.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, а могу бити разријешени прије истека мандата уколико своја овлаштења не извршавају или их врше супротно одредбама овог Статута.
Радом Управног одбора руководе предсједник или потпредсједник Управног одбора, које бира Управни одбор.
Члан 20.
Управни одбор врши слиједеће послове:
- припрема сједнице Скупштине
- припрема и предлаже измјене Статута и других аката које доноси
Скупштина
- спроводи политику, закључке и друге одлуке, донесене од стране
Скупштине
- управља имовином Удружења
- подноси Финансијски извјештај и Извјештај о раду Удружења
- доноси одлуке о наградама и признањима
- оснива стална и повремена радна тијела
- предлаже почасне чланове Удружења
- обавља и друге послове које му повјери Скупштина.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја
чланова.
Члан 21.
За извршавање послова из дјелатности Удружења Управни одбор може именовати радне групе.
VIII ИМОВИНА И ФИНАНСИЈЕ
Члан 22.
Рад Удружења се финансира:
- приходима од чланарине, прилога и поклона
- из других извора, прихода у складу са позитивним прописима
Члан 23.
Имовину Удружења чине:
- новчана средства и вриједносни папири
- покретна и непокретна имовина, те имовинска права
Члан 24.
Одлуке о располагању имовином Удружења доноси Управни одбор, у складу са програмом рада и Финансијским планом. По истеку пословне године Управни одбор сачињава Финансијски извјештај и Извјештај о  раду и доставља га Скупштини на усвајање.
ИX ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊА
Члан 25.
У правном промету са трећим лицима Удружење заступају и представљају предсједник и секретар Удружења без ограничења.
X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Иницијативу за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак Удружења може дати у писменој форми сваки члан Удружења или Управни одбор.
Поступак за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак Удружења, покреће Управни одбор у виду приједлога и упућује га Скупштини на одлучивање. Удружење престаје:
- на основу одлуке Скупштине Удружења
- ако се број чланова смањи испод законског минимума,
- у другим случајевима утврђеним законом
У случају престанка Удружења, одлуку о имовини Удружења доноси Скупштина Удружења. У случају да се Скупштина Удружења не може састати, одлуку о имовини доноси Управни одбор. Уколико ни Скупштина ни Управни одбор не донесу одлуку из претходног става, до дана брисања Удружења из регистра преостала имовима Удружења се предаје Здравственој комори Републике Српске.
Члан 27.
Измјене и допуне Статута проводе се на начин прописане за његово доношење.
Члан 28.
Скупштина Удружења може, у складу са законом, донијети и друге опште акте неопходне за рад Удружења.
Члан 29.
Статут ступа на снагу даном његовог доношења.
ПРЕДСЈЕДНИК
УДРУЖЕЊА КАРДИОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДОЦ. ДР АЛЕКСАНДАР М. ЛАЗАРЕВИЋ
Број: 02/ 2002.
Бања Лука, 04. 10. 2002. година

 

Copyright © 2012 Удружење кардиолога Републике Српске. Сва права задржана.